Rychlé vyhledávání
Krátké zprávy
107. zasedání již za dva dny
Srdečně vás zveme na již 107. zasedání SPMT, které se uskuteční ve středu 9. dubna 2014 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti na MěÚ na Karlově náměstí.Program je opět nabytý, skvělých akcí stále přibývá.
106. zasedání již dnes!
V 15.00 hodin bude dnes tj. 5. března 2014 ve velké zasedací místnosti zahájeno již 106. zasedání SPMT. Na programu je spousta práce, neboť se schyluje k mnoha akcím!
Předvánoční zasedání
V pořadí již 103. zasedání se uskuteční 11. prosince 2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 313 Městského úřadu na Karlově náměstí. Setkání bude laděno předvánočně. Těšíme se na setkání s Vámi!
Dne 13.11.2013 se uskuteční zasedání SPMT v budově TTS. Sraz je v 14:55 před Penny Marketem. ( naproti benzínce SVA) Určitě všichni přiďte, těšíme se na vás!
100. zasedání
Dne 18. září 2013 proběhne ve velké zasedací místnosti na Radnici města Třebíče již 100. zasedání studentského parlamentu. Všichni jste srdečně zváni!Prosíme členy Studentského parlamentu města Třebíče, aby dorazily již ve 14:00.
Schůze SPMT
Nezapomeňte, že ve středu tj. 15.5.2013 proběhne v 15 hodin schůze Studentského parlamentu.
Den Země aneb starej se o náš domov
V pátek 19. 4. 2013 proběhne již tradičně na Karlově náměstí Den Země, kde bude mít svůj stánek i Studentský parlament města Třebíče. Na posledním zasedání jsme se domluvili, že na náměstí budeme nosit pet- víčka, ze kterých pak na konci vytvoříme obraz. Takže nezapomínejte něco přinést!
Zasedání SPMT
Ve středu 6.3.2013 proběhne již 96. zasedání SPMT města Třebíče a to ve velké zasedací místnosti na radnici.
Parlamentní výměna zkušeností
Zítra t.j. 27.02.2013 je poslední možnost přihlásit se na parlamentní výměnu zkušeností a ples NPDM v Brně za zvýhodněnou cenu 200,-Kč. 
DNES ZASEDÁNÍ!
V pořadí již 95. zasedání SPMT se uskuteční právě dnes 6. února 2013 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti jako obvykle.
Stanovy a jednací řád SPMT
Článek I

Úvodní ustanovení
 1. Stanovy a jednací řád Studentského parlamentu města Třebíče (dále jen Parlament) upravuje přípravu, svolání, průběh jednání. usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky.
 2. Každá základní či střední škola v Třebíči má právo dosadit si do parlamentu min. 3 poslance, přičemž hlasovací právo mají všichni poslanci. Způsob volby poslanců je interní záležitostí každé školy. Poslanec se účastní jednání Parlamentu a jeho orgánů, do nichž byl zvolen nebo ustanoven.
 3. Poslanec má právo na veškeré podklady potřebné pro výkon jeho mandátu.

Článek II

Pravomoci Parlamentu
 1. Parlament je sdružením osob, jejichž společným cílem je všestranná podpora vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti.
 2. Parlament formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách, týkajících se zájmů a práv dětí a mládeže.
 3. Ve své činnosti spolupracuje s orgány státní správy, městským zastupitelstvem, vedením škol a dětských organizací, Domy dětí a mládeže apod.
 4. Podporuje spolupráci a vzájemné porozumění mezi mladými lidmi všeobecně a mezi žáky a studenty a jejich představiteli na školní i městské úrovni
 5. Podporuje studentské organizace a aktivity určené dětem a mládeži
 6. Napomáhá lepšímu porozumění mezi lidmi k umožnění vzniku pokojného a bezpečného prostředí usnadňující rozvoj každého jedince

Článek III


Funkcionáři Parlamentu

1. Předseda Parlamentu
 1. zastupovat Parlament navenek,
 2. podepisovat usnesení Parlamentu, popřípadě jiné listiny vydávané Parlamentem,
 3. povolat náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydat mu osvědčení, že se stal poslancem,
 4. svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Parlamentu,
 5. přerušit schůzi Parlamentu při nepořádku nebo není-li Parlament schopen se usnášet.
2. Místopředsedové Parlamentu
 1. Místopředsedové Parlamentu zastupují předsedu Parlamentu na jeho pokyn.
 2. Při zastupování předsedy Parlamentu mají místopředsedové Parlamentu práva a povinnosti předsedy. Místopředsedové se střídají v řízení schůze Parlamentu.
 3. Místopředsedové se starají o komunikaci s určenými ščkolami, městem Třebíč a s Krajem Vysočina.
 4. Předseda a oba místopředsedové se dále starají o zvyšování vlivu Parlamentu a mladých lidí obecně.
 5. Odvolat předsedu Parlamentu nebo místopředsedu Parlamentu lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců a většinovým souhlasem při hlasování.

Článek IV


Orgány Parlamentu

1. Výbor  
 • Předseda
 • Místopředseda pro ZŠ
 • Místopředseda pro SŠ
 • Mediální manažer
 • Web master
 • Zástupce pro NPDM
Působnost

 • tvorba konečných návrhů usnesení Parlamentu
 • sestavování krizových komisí
 • koordinace a zpracování výsledků jednotlivých aktivit


Článek V

Způsoby voleb a nominací
 1. Funkcionáři Parlamentu se volí většinovým způsobem na funkční období jednoho roku.  
 2. Návrhy na kandidáty pro volbu předsedy Parlamentu, místopředsedů Parlamentu, a dalších funkcí podávají poslanci písemně

Článek VI

Předmět jednání a schůze Parlamentu

1. Působnost Parlamentu

 1. projednávat a schvalovat návrhy poslanců
 2. schvalovat usnesení
 3. zřizovat komise a stanovit počet jejich členů
 4. zřizovat krizové komise a stanovit počet jejich členů
 5. navrhovat rozpočet Parlamentu
 6. schvalovat pravidla jednotlivých činností
2. Svolávání schůzí Parlamentu

 1. Schůze Parlamentu se koná alespoň jednou za 21 pracovních dnů.
 2. Schůze Parlamentu svolává její předseda, nebo na základě usnesení Parlamentu.
 3. Není-li v usnesení řečeno, kdy se má schůze konat, svolá předseda Parlamentu schůzi nejpozději do 21 dnů od přijetí usnesení.
 4. Požádá-li o svolání schůze Parlamentu alespoň 10 poslanců, svolá předseda schůzi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti; žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
 5. O svolání schůze Parlamentu musí být poslanci vyrozuměni nejméně 5 pracovních dnů předem. Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání; o takovém návrhu rozhodne Parlament hlasováním bez rozpravy.
 6. Písemné pozvánky na schůze Parlamentu se zasílají pouze těm poslancům, kteří nebyli přítomni na minulé schůzi Parlamentu. Toto platí za předpokladu, že se na minulé schůzi rozhodlo o termínu konání další schůze.
3. Příprava jednání
 1. Přípravu jednání Parlamentu organizuje předseda podle programu stanoveného Výborem parlamentu který tvoří: předseda, dva místopředsedové, mediální manažer, webmaster a zástupce pro NPDM. Před každým jednáním MSP Výbor parlamentu stanoví zejména:
  • dobu a místo jednání (zpravidla v odpoledních hodinách mimo vyučování)
  • návrh programu jednání
  • odpovědnost za zpracování návrhů k projednání
  • návrh usnesení
 2. Návrh programu zpravidla obsahuje bod programu:
 3. různé (diskuse mimo ostatní body programu)
 4. informace o činnosti Výboru parlamentu
 5. O místě, době, popř. i obsahu jednání Parlamentu veřejnost informuje předseda prostřednictvím webových stránek, místního tisku a časopisu třebíčských škol Rozhraní
4. Jednání na schůzích Parlamentu
 1. Schůzi Parlamentu zahájí předsedající ve stanovenou dobu, bez ohledu na počet přítomných poslanců.
 2. Schůzi Parlamentu řídí předsedající, kterým je zpravidla předseda Parlamentu nebo určený člen výboru Parlamentu. Účastníci schůze jsou povinni respektovat předsedajícího.
 3. Po zahájení schůze Parlamentu nebo jeho orgánu oznámí předsedající jména poslanců, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání.
 4. Nemůže-li se poslanec zúčastnit jednání Parlamentu nebo jeho orgánu, omluví se předsedovi toho orgánu, o jehož jednání jde.
 5. Parlament schválí na návrh svého předsedy program schůze, popřípadě způsob projednávání jednotlivých bodů programu.
 6. Poslanci potvrzují svou účast na zasedání podpisem na prezenční listinu.
 7. Poslanci se hlásí do rozpravy písemně, a to buď před zahájením schůze u předsedy Parlamentu nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení rozpravy. Poslanci se mohou do rozpravy přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost.
 8. Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí stanovenou řečnickou lhůtu 5 minut, může na to předsedající poslance upozornit a volat jej k věci. Poslanec má právo vystoupit k projednávané věci nejvýše třikrát. Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může jej předsedající volat k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách poslance proti rozhodnutí o odnětí slova rozhodne Parlament bez rozpravy.
 9. Řečník nesmí být nikým přerušován, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle výše uvedeného odstavce.
 10. Hlasování o důležitých věcech na schůzích Parlamentu může probíhat nejdříve půl hodiny po zahájení schůze.
5. Zápisy o schůzích Parlamentu
 1. O schůzi Parlamentu se pořizuje zápis, v němž se uvede program schůze, kdo schůzi řídil, jaké návrhy byly podány, kteří řečníci vystoupili v rozpravě, počet přítomných poslanců a přehled výsledků hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů, přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. Bylo-li hlasování veřejné a byla vyhotovena informace o výsledku hlasování, připojí se taková informace k zápisu.
 2. Zápis schvaluje a podepisuje předseda Parlamentu nejpozději do 15 dnů od skončení schůze. Schválený zápis je autentickým záznamem o schůzi a odevzdá se k uložení společně s přílohami.

Článek VII


Předmět jednání a schůze komisí (pokud je zřízena)

1. Jednání na schůzích komisí a jejich svolávání
 1. Schůze komise se koná alespoň jednou za tři týdny.
 2. Schůze komise svolává a řídí její předseda. Je-li předseda komise nepřítomen, svolává a řídí schůze komise některý jeho člen, jehož tím předseda pověří.
 3. Předseda je povinen svolat schůzi komise, stanoví-li to Parlament nebo požádá-li o to předseda Parlamentu anebo alespoň dvě pětiny všech členů komise. V takovém případě svolá schůzi komise ve lhůtě stanovené Parlamentem nebo do 15 dnů.
 4. Předseda komise navrhuje pořad jednání komise a dobu a způsob projednávání jeho jednotlivých bodů. Člen komise může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
 5. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech jejích členů.
 6. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů komise.
 7. Komise předloží svá usnesení Parlamentu.
 8. O schůzi komise se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, jaké návrhy byly podány, jmenovitý seznam poslanců hlasujících o usneseních a informace o výsledku hlasování. Zápis schvaluje a podepisuje předseda komise.
 9. Každá komise může zřídit pro řešení určité otázky nebo souboru otázek podkomisi. Členem podkomise může být jen poslanec.
 10. Podkomise předkládá výsledky svých jednání komisi, která ji zřídila.
3. Krizová komise
 1. V případě potřeby rychlého jednání se výbor může dohodnout na zřízení krizové komise, která se skládá z poslanců vybraných dle okolností.

Článek VIII


Hlasování v Parlamentu a jeho orgánech

1. Hlasování na schůzích Parlamentu
 1. Při hlasování hlasovacími lístky se za přítomné považují poslanci, kteří obdrželi hlasovací lístky.
 2. Každý zúčastněný poslanec má 1 hlas.
 3. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.
 4. Parlament je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech poslanců.
 5. K platnému usnesení Parlamentu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, kteří se nezdrželi hlasování.
 6. Před hlasováním se zopakuje přesné znění návrhu, pokud nebylo poslancům předáno jeho písemné vyhotovení. Zpravodaj může upozornit na souvislost s jinými návrhy.
 7. Parlament se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku.
 8. Hlasuje se veřejně, a to zdvižením ruky, neusnese-li se Parlament na jiném způsobu hlasování. Výsledky takového hlasování zjišťuje pověřený člen výboru, kterého určí předseda. O námitkách proti pověřenému poslanci rozhodne Parlament bez rozpravy.
2. Výsledky hlasování
 1. Předsedající poslanec vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných poslanců, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.
 2. Informace o výsledku hlasování musí být studentské veřejnosti a sdělovacím prostředkům dostupná.
 3. Každý poslanec může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne Parlament bez rozpravy.
 4. Vyhoví-li Parlament námitce, musí se hlasování opakovat.
3. Vyhlašování usnesení
 1. Usnesení se uvádějí větou: "Studentský parlament města Třebíče se usnesl takto:".
 2. Předseda Parlamentu podepíše přijaté usnesení.

Článek IX


Ustavující schůze Parlamentu
 1. Poslanci se sejdou po svém dosazení na ustavující schůzi Parlamentu.
 2. Ustavující schůzi Parlamentu zahájí a až do zvolení nového předsedy Parlamentu ji řídí poslanec, který ji svolal.
 3. Parlament zvolí svého předsedu.
 4. Předseda Parlamentu se ujme řízení schůze. Na návrh předsedy provede Parlament volbu výboru parlamentu.
Článek X

Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení 1. Parlamentní publikace
 1. Písemné podklady pro jednání Parlamentu a zápisy o schůzích Parlamentu a komisí s uvedením všech vystoupení, přijatých usnesení a výsledků hlasování, jsou parlamentními publikacemi.
 2. Parlamentní publikace jsou veřejné; lze do nich nahlédnout a pořizovat jejich opisy a výpisy z nich.
 3. Poslanci mají nárok na všechny parlamentní publikace. Požádá-li o to poslanec, obdrží parlamentní publikaci na technickém nosiči dat, toto zařídí Mediální a servisní komise.
 4. Všechny parlamentní publikace ověřuje svým podpisem předseda Parlamentu. K potřebám vnější komunikace dokumenty ověřuje navíc regionální koordinátor.
 5. Dokumenty Parlamentu se ukládají v archivu Soukromé SOŠ a SOU, s. r. o.
 6. K písemné komunikaci lze využívat poštovní adresu:
  Studentský parlament města Třebíče
  Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.
  Znojemská 1027
  674 01 Třebíč.

2. Průkaz poslance Poslanec obdrží průkaz opatřený fotografií a podpisem koordinátorky SPMT.

V Třebíči 14. ledna 2004
VOSTRÝ - Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Partneři projektu
ROZHRANÍ - Studentský časopis Třebíčských škol
Zdravé město
DIGITAL ACTION, s.r.o.
KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč
Kapucín